Kanj, S. S., Tayyar, R., Shehab, M., El-Hafi, B., Rasheed, S. S., Kissoyan, K. A., Kanafani, Z. A., Hanna Wakim, R., Kara Zahreddine, N., Araj, G. F., Dbaibo, G., & Matar, G. M. (2018). Increase of blaOXA-23-like in Acinetobacter baumannii at a tertiary care center in Lebanon between 2007 and 2013. The Journal of Infection in Developing Countries, 12(02.1), 4S. https://doi.org/10.3855/jidc.10100