Fararouei, M., Sarkari, B., Abdolahi Khabisi, S., & Rezaei, Z. (2018). Diagnostic accuracy of urinary latex agglutination test (KAtex) for the diagnosis of visceral leishmaniasis: A meta-analysis. The Journal of Infection in Developing Countries, 12(12), 1045-1051. https://doi.org/10.3855/jidc.10185