Grad, A. I., Vica, M. L., Ungureanu, L., Siserman, C. V., T─âtaru, A. D., & Matei, H. V. (2020). Assessment of STI screening in Romania using a multiplex PCR technique. The Journal of Infection in Developing Countries, 14(04), 341-348. https://doi.org/10.3855/jidc.11989