WangM., LiH., JiY., MaY., WangL., RenT., HouF., & YuanP. (2015). Seroprevalence of hepatitis B surface antigen and hepatitis B e antigen among childbearing-age women in Mianyang, China. The Journal of Infection in Developing Countries, 9(07), 770-779. https://doi.org/10.3855/jidc.6938