Han, Hui, Zhiqiang Fang, Xiangguang Ye, Hailei Wu, Feng Zuo, Quan Shi, Jinping Mu, and Baoliang Xu. 2019. “Seroprevalence of Antibodies for Pertussis and Diphtheria Among People Leaving or Entering China: A Cross-Sectional Study”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (05), 394-99. https://doi.org/10.3855/jidc.10147.