Fararouei, Mohammad, Bahador Sarkari, Samaneh Abdolahi Khabisi, and Zahra Rezaei. 2018. “Diagnostic Accuracy of Urinary Latex Agglutination Test (KAtex) for the Diagnosis of Visceral Leishmaniasis: A Meta-Analysis”. The Journal of Infection in Developing Countries 12 (12), 1045-51. https://doi.org/https://doi.org/10.3855/jidc.10185.