Huang, Yi-Wen, Chang-Yao Tsao, Wei-Wen Chen, Pai-Sheng Yen, Jen-Jyh Lee, Sheng-Shiung Huang, and Hao-Jan Yang. 2019. “Enhanced Directly-Observed Treatment Short-Course for Tuberculosis Control Program in Mountain Areas of Taiwan”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (02), 123-29. https://doi.org/https://doi.org/10.3855/jidc.10219.