Zou, Mingxiang, Haichen Wang, Jian Shui, Jun Li, Yongmei Hu, Qingya Dou, Qun Yan, and LiuWen’ en. 2018. “Characterization of Clinical Extensively Drug Resistant Pseudomonas Aeruginosa from a Chinese Teaching Hospital”. The Journal of Infection in Developing Countries 12 (10), 835-41. https://doi.org/10.3855/jidc.10743.