Liu, Jianling, Haichen Wang, Ziyan Huang, Xiaoyan Tao, Jun Li, Yongmei Hu, Qingya Dou, and Mingxiang Zou. 2019. “Risk Factors and Outcomes for Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae Bacteremia in Onco-Hematological Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (05), 357-64. https://doi.org/10.3855/jidc.11189.