Guo, Huiwu, Maozhang Fu, Qing Peng, Zhuoran Chen, Jun Liu, Yingkun Qiu, and Yuanchun Huang. 2019. “Antimicrobial Resistance and Molecular Characterization of Streptococcus Agalactiae from Pregnant Women in Southern China”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (09):802-9. https://doi.org/10.3855/jidc.11395.