Hu, Yihong, Zhenzhou Wan, Yonglin Mu, Yi Zhou, Jia Liu, Ke Lan, and Chiyu Zhang. 2019. “A Quite Sensitive Fluorescent Loop-Mediated Isothermal Amplification for Rapid Detection of Respiratory Syncytial Virus”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (12), 1135-41. https://doi.org/10.3855/jidc.11549.