Dong, Chunli, Haozheng Yuan, Renyan Xu, Hui Zhang, Lili He, Weihong Qi, and Xin Zhang. 2020. “Efficacy of Infection Control Pathway in Reducing Postoperative Infections in Patients Undergoing Neurosurgery”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (01), 74-79. https://doi.org/10.3855/jidc.11747.