Qu, Xiaoyuan, Haipeng Wang, Chaoran Chen, Zhimin Tao, Chang Yin, Aitian Yin, Chunyan Ma, and Adi Idris. 2019. “Surveillance of Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae in Chinese Hospitals - A Five-Year Retrospective Study”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (12), 1101-7. https://doi.org/10.3855/jidc.11798.