Sluzhynska, Maryana, Olga Denisiuk, Ruzanna Grigoryan, Yulia Sereda, Gennadiy Slabkiy, Olena Levytska, and Volodymyr Vozniuk. 2020. “The Reporting of the Mode of Transmission Among HIV-Positive Men Who Have Sex With Men in Lviv Oblast, Ukraine, 2014-2018”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (11.1), 122S-27. https://doi.org/10.3855/jidc.11967.