Li, Wenling, MengJinhua, Hui Xu, Liang Li, Junna Zhou, Jie Wen, Chao Guo, Shanshan Chen, and Lei Zhu. 2021. “Meningitis and Bacteremia Caused by Haemophilus Influenzae Type E in an Immunocompetent Child”. The Journal of Infection in Developing Countries 15 (09), 1356-58. https://doi.org/10.3855/jidc.12275.