Yang, Yan, Jian-Hua Liu, Xin-Xin Hu, Wei Zhang, Tong-Ying Nie, Xin-Yi Yang, Xiu-Kun Wang, Cong-Ran Li, and Xue-Fu You. 2020. “Clinical and Microbiological Characteristics of Hypervirulent Klebsiella Pneumoniae (hvKp) in a Hospital from North China”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (06), 606-13. https://doi.org/10.3855/jidc.12288.