Shao, Jinman, Yan Liu, Li-Ming Liu, Rongjuan Chen, Li Zhao, Yi Zhou, Le Li, Xiaodong Li, Jin Li, and Dongping Xu. 2021. “Multiple Drug-Resistant HBV Mutation May Contribute to Poor Response of Adefovir + Entecavir in Entecavir-Resistant Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 15 (01), 131-40. https://doi.org/10.3855/jidc.12643.