Zhao, Guanghai, Jing Wang, Gao Xiang, Kaisheng Zhou, Wei Nan, and Haihong Zhang. 2020. “Cervical Spinal Tuberculosis Combined With Brucellosis”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (10), 1217-20. https://doi.org/10.3855/jidc.12647.