Lin, Zhengze, Hongmei Shu, Dongping Jiang, Yanlan He, Hongtao Xia, Yong Liu, and Nan Xie. 2020. “Ward Renovation and PPE Use Procedures to Protect Medical Staff from COVID-19 Infection”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (06), 554-58. https://doi.org/10.3855/jidc.12788.