Sun, Jin, Yan Jiang, Wei Lin, Wei-Hua Hu, and Yong Wang. 2020. “Different Outcome of COVID-19 in Members of a Family”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (05):447-49. https://doi.org/10.3855/jidc.12792.