Gao, Xuesong, Di Yang, Zheng Yuan, Yijin Zhang, Hongjie Li, Ping Gao, Xiaomin Liu, Wenshan Zhao, Te Xiao, Yanlin Guan, Guiju Gao, and Xuefei Duan. 2020. “Improving the Early Diagnosis of Suspected Patients With COVID-19: A Retrospective Study of 106 Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (06), 547-53. https://doi.org/10.3855/jidc.12992.