Zhu, Yin, Yongping Chen, Yuewen Gong, Aijun Pan, Huijie Ding, Jianjiang Fang, Biyun Yu, Boding Wang, Chunhai Ke, and Lanman Xu. 2020. “Long-Term Application of Hydroxychloroquine Could Not Prevent the Infection of COVID-19”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (12), 1368-73. https://doi.org/10.3855/jidc.13527.