Ni, Yongkang, Xiaoyuan Hu, Zaoling Liu, Ning Tao, Yuanyuan Ma, Zhen Ni, and Mingjian Ni. 2021. “HIV Transmission in Sero-Discordant Couples With the HIV-Positive Partner in Xinjiang: Incidence and Associated Predictors”. The Journal of Infection in Developing Countries 15 (08), 1173-82. https://doi.org/10.3855/jidc.13549.