Long, Xuan, Jie Zhang, Jia Chen, Lishuai Shi, Xuan Li, Wanwan Yi, Zichen Chen, et al. 2022. “Analyzing the Influence of COVID-19 Epidemic on the Employment Intention of Resident Physicians in China”. The Journal of Infection in Developing Countries 16 (06):1009-15. https://doi.org/10.3855/jidc.13657.