Zhang, Tianchen, Sheng Ding, Zhili Zeng, Huijian Cheng, Chengfeng Zhang, Xiangqun Mao, Huanhong Pan, Guanghui Xia, and Daping Che. 2021. “Estimation of Incubation Period and Serial Interval for SARS-CoV-2 in Jiangxi, China, and an Updated Meta-Analysis”. The Journal of Infection in Developing Countries 15 (03), 326-32. https://doi.org/10.3855/jidc.14025.