Maltezou, Helena C, Maria Tseroni, Rengina Vorou, Anastasia Koutsolioutsou, Maria Antoniadou, Ioannis Tzoutzas, Vassilios Panis, Fotios Tzermpos, and Phoebus Madianos. 2021. “Preparing Dental Schools to Refunction Safely During the COVID-19 Pandemic: An Infection Prevention and Control Perspective”. The Journal of Infection in Developing Countries 15 (01), 22-31. https://doi.org/10.3855/jidc.14336.