Gou, Yun, Kaike Ping, Mingyu Lei, Chun Yu, Ying Tao, Can Hu, Zhongfa Tao, Zhiting Zou, Weijia Jiang, Shijun Li, Li Zhuang, Zhaobin Liu, and Yan Huang. 2022. “Initial Clinical Characteristics of 146 Patients With COVID-19 Reported in Guizhou Province, China: A Survival Analysis”. The Journal of Infection in Developing Countries 16 (01), 32-40. https://doi.org/10.3855/jidc.15027.