Wan, Zhenzhou, Yulin Wang, Jiao Liang, Yueqin Cao, Renfei Lu, and Chiyu Zhang. 2022. “COVID-19 Public Health Measures Reduce the Incidence of Respiratory Infectious Diseases”. The Journal of Infection in Developing Countries 16 (04), 600-603. https://doi.org/10.3855/jidc.15898.