Chen, Qi, Han Zhao, Hongfang Qiu, Qiyin Wang, Dewei Zeng, and Mengliang Ye. 2022. “Time Series Analysis of Rubella Incidence in Chongqing, China Using SARIMA and BPNN Mathematical Models”. The Journal of Infection in Developing Countries 16 (08):1343-50. https://doi.org/10.3855/jidc.16475.