Liu, Linlin, Lingyun Guo, Zhuangzhuang Wang, Qiang Wang, Jinjin Zeng, Tianming Chen, and Gang Liu. 2023. “Pediatric Deep Venous Thrombosis Associated With Staphylococcus Aureus Osteomyelitis”. The Journal of Infection in Developing Countries 17 (04):494-99. https://doi.org/10.3855/jidc.17026.