Yang, Qun, Jiancheng Qiu, Xing Chen, Yalan Hu, and Hongmei Shen. 2023. “Risk Factors for Lower Respiratory Tract Infections in a Psychiatric Hospital: A Retrospective Study”. The Journal of Infection in Developing Countries 17 (04):560-66. https://doi.org/10.3855/jidc.17488.