Wang, Wen, Wei Li, Xue Yang, Tong Zhang, Yuxuan Wang, Rui Zhong, Yanmei Jiao, Tongzeng Li, Taiyi Jiang, Yakun Tian, and Hao Wu. 2014. “Interleukin-8 Is Elevated in Severe Hand, Foot, and Mouth Disease”. The Journal of Infection in Developing Countries 8 (01), 094-100. https://doi.org/10.3855/jidc.3542.