Yin, Jianhai, Zhigui Xia, Rubo Wang, Qingfeng Zhang, Wen Fang, and Shuisen Zhou. 2015. “Public Awareness of Malaria at the Beginning of a National Malaria Elimination Program in China”. The Journal of Infection in Developing Countries 9 (04), 416-20. https://doi.org/10.3855/jidc.5307.