An, Yingfeng, Shoucui Gao, Daxin Cheng, Xiaojing Wang, Liang Bai, Enqi Liu, Yonglie Chu, and Sihai Zhao. 2016. “Peginterferon and Chinese Herbs Exert a Combinatorial Effect in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (04):369-76. https://doi.org/10.3855/jidc.6569.