Jia, Lei, Changying Lin, Zhiyong Gao, Mei Qu, Junyong Yang, Jingyi Sun, He Chen, and Quanyi Wang. 2016. “Prevalence and Factors Associated With Different Pathogens of Acute Diarrhea in Adults in Beijing, China”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (11), 1200-1207. https://doi.org/10.3855/jidc.6831.