Qi, Xu Lin, Hai Xia Wang, Shu Rui Bu, Xiao Gang Xu, Xiao Yan Wu, and Dong Fang Lin. 2016. “Incidence Rates and Clinical Symptoms of Salmonella, Vibrio Parahaemolyticus, and Shigella Infections in China, 1998–2013”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (02), 127-33. https://doi.org/10.3855/jidc.6835.