Yu, Tao, Jiayang Zhang, Xiaobing Jiang, Junmei Wu, Zhigang Dai, Zhenbin Wu, Yu Liang, and Xuannian Wang. 2016. “Characterization and Horizontal Transfer of Class 1 Integrons in Escherichia Coli Isolates from Cooked Meat Products”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (01), 68-73. https://doi.org/10.3855/jidc.6858.