Wang, Min, Hong Li, Yulin Ji, Yuanji Ma, Liping Wang, Tao Ren, Fengsu Hou, and Ping Yuan. 2015. “Seroprevalence of Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis B E Antigen Among Childbearing-Age Women in Mianyang, China”. The Journal of Infection in Developing Countries 9 (07), 770-79. https://doi.org/10.3855/jidc.6938.