Lin, Ling, You-Zu Xu, Xiao-Mai Wu, Hong-Fei Ge, Jia-Xi Feng, Mei-Fang Chen, Dong-Qing Lv, Bo-Li Li, and Jian Lin. 2016. “A Rare Fatal Case of a Novel Bunyavirus-Associated Hemophagocytic Lymphohistiocytosis”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (05), 533-36. https://doi.org/10.3855/jidc.7268.