Zhu, Huijuan, Xingxiang Liu, Yi Ding, Hui Zhou, Yiying Wang, Zhiwei Zhou, Xinxin Li, Zengli Zhang, and Chen Dong. 2016. “Relationships Between Low Serum Vitamin D Levels and HBV ‘a’ Determinant Mutations in Chronic Hepatitis B Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (09), 1025-30. https://doi.org/10.3855/jidc.7459.