Zhu, Huijuan, Yiying Wang, Lugang Yu, Yunfang Xu, Hui Zhou, Yi Ding, Aili Wang, Xingxiang Liu, and Chen Dong. 2016. “Serological and Molecular Analysis on the Relationships Between Type 2 Diabetes Mellitus and Hepatitis B Virus Infection”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (08), 837-44. https://doi.org/10.3855/jidc.7656.