Wang, Liping, Fangzheng Han, Hualing Duan, Fang Ji, Xuebing Yan, Yuchen Fan, and Kai Wang. 2017. “Hepatitis B Virus Pre-Existing Drug Resistant Mutation Is Related to the Genotype and Disease Progression”. The Journal of Infection in Developing Countries 11 (09), 727-32. https://doi.org/10.3855/jidc.9021.