Chen, Hao, Lan Li, Maomao Wu, Shuangli Xu, Mingli Wang, Jiabin Li, and Xiaohui Huang. 2018. “Efficacy and Safety of Linezolid Versus Teicoplanin for the Treatment of MRSA Infections: A Meta-Analysis”. The Journal of Infection in Developing Countries 11 (12):926-34. https://doi.org/10.3855/jidc.9447.