1.
Fararouei M, Sarkari B, Abdolahi Khabisi S, Rezaei Z (2018) Diagnostic accuracy of urinary latex agglutination test (KAtex) for the diagnosis of visceral leishmaniasis: A meta-analysis. J Infect Dev Ctries 12:1045-1051. doi: 10.3855/jidc.10185