1.
Zhao G, Wang J, Xiang G, Zhou K, Nan W, Zhang H (2020) Cervical spinal tuberculosis combined with brucellosis. J Infect Dev Ctries 14:1217-1220. doi: 10.3855/jidc.12647