1.
Yin J, Xia Z, Wang R, Zhang Q, Fang W, Zhou S (2015) Public awareness of malaria at the beginning of a national malaria elimination program in China. J Infect Dev Ctries 9:416-420. doi: 10.3855/jidc.5307