Wang, Haichen, Jianling Liu, Ziyan Huang, Xiaoyan Tao, Jun Li, Yongmei Hu, Qingya Dou, Mingxiang Zou, Qun Yan, and LiuWen’ en. “Clinical Characteristics and Risk Factors for Shock and Death from E. Coli Bacteremia in Pediatric Hematological Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 13, no. 05 (May 31, 2019): 365-373. Accessed May 23, 2022. https://jidc.org/index.php/journal/article/view/32053505.